Myšák Gallery Vodičkova 710/31 Praha

Zásady ochrany osobních údajů

 

Mou prioritou je chránit údaje mých klientů a dalších osob.

 

1.              Kdo je odpovědný za plnění této povinnosti?

Tyto podmínky stanovují, jakým způsobem zpracovávám osobní údaje těch, kteří využívají služeb mé advokátní kanceláře JUDr. Petra Vlachová, se sídlem: Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1, Česká republika, identifikační číslo (IČO): 66247462. V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat telefonicky: +420 296 226 811, e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na výše uvedené adrese. Ráda bych Vás také informovala, že součástí mého právního týmu jsou moji spolupracovníci, kteří jsou nezávislými smluvními partnery a pomáhají mi poskytovat právní služby. Při poskytování mých služeb jsou Vaše osobní údaje zpracovávány právníky, se kterými spolupracuji, a smluvními partnery, kteří jsou pro účely ochrany osobních údajů považováni za společné správce. Veškeré povinnosti týkající se ochrany osobních údajů plním na základě smlouvy o zpracování osobních údajů s těmito smluvními partnery.

Nejmenovala jsem žádného pověřence pro ochranu osobních údajů, protože mi to právní předpisy neukládají. Veškeré povinnosti a závazky v této oblasti plním s maximální odbornou péčí, takže se můžete spolehnout na řádné zabezpečení Vašich osobních údajů a na kvalitu mých služeb.

 

2.              Jaké jsou platné předpisy upravující zpracování údajů?

Při zpracování Vašich údajů postupuji především v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů ("GDPR"), které rovněž stanoví práva, která máte jako subjekt údajů, ustanoveními zákona o advokacii (§ 16 a násl.), zákona o zpracování osobních údajů (zejména § 58) a dalšími příslušnými právními předpisy. Důsledně se řídím Etickým kodexem České advokátní komory, který dále podrobněji upravuje postupy při ochraně osobních údajů, které musí dodržovat všichni advokáti. Kodex chování je k dispozici na adrese:

 

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=381; a https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=18804. 

 

3.              Proč zpracovávám Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje potřebuji zpracovávat především proto, abych mohla:

-      poskytovat právní služby svým klientům a vykonávat advokátní praxi;

-      plnit různé právní, profesní a smluvní závazky a

-      chránit své oprávněné zájmy, oprávněné zájmy mých klientů a dalších stran.  

 

4.              Pro jaké účely a na jakém právním základě zpracovávám osobní údaje?

 

Účel

Právní základ

Související právní předpisy

 

Výkon advokacie – poskytování právních služeb klientům.

 

Plnění zákonné povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (s ohledem na zvláštní kategorie údajů, zvláštní podmínky podle čl. 9 odst. 2 písm. f) GDPR).

 

Zákon o advokacii, etický kodex advokáta, občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích a další související právní předpisy, usnesení o advokátní dokumentaci.

 

Poskytování jiných než právních služeb klientům.

 

Plnění zákonné povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 

Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zákon o advokacii, občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích.

 

Uzavírání a plnění smluv včetně zpracování a vytváření objednávek, smluv, faktur, dodacích listů, bankovních operací atd.

 

Plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 

Občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích.

 

Vedení účetnictví včetně pokladny, aktiv a pasiv atd.

 

Plnění zákonné povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

 

Zákon o účetnictví, zákon o dani z příjmu, zákon o DPH.

 

Zajištění dodržování právních předpisů a stavovských předpisů České advokátní komory.

 

Plnění zákonné povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, oprávněný zájem advokátů nebo třetích stran podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, veřejného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR, obrana právních nároků podle čl. 9 odst. 2 písm. f) GDPR.

 

Zákon o advokacii, etický kodex advokáta, zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, trestní zákoník, GDPR.

 

Zasílání newsletterů, právních oznámení, výsledků sledování právních předpisů atd. klientům správce nebo osobám oprávněným zastupovat klienty správce.

 

Oprávněný zájem advokátů nebo třetích stran podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem správce je informovat své klienty o novinkách nebo změnách v právní oblasti, neboť ty mohou mít vliv na jejich práva a povinnosti. S odkazem na zásadu proporcionality je správce toho názoru, že oprávněný zájem správce spočívá v informování jeho klientů o takovém vývoji, který převažuje nad ochranou soukromí subjektu údajů.

 

Zákon o advokacii, zákon o elektronických komunikacích, zákon o některých službách informační společnosti, zákon o regulaci reklamy, zákon o ochraně spotřebitele, občanský zákoník. 

 

Zasílání newsletterů, právních oznámení, výsledků sledování právních předpisů atd. subjektům údajů, které nejsou klienty správce.

 

Souhlas udělený subjektem údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

 

Zákon o advokacii, zákon o elektronických komunikacích, zákon o regulaci reklamy, zákon o ochraně spotřebitele, občanský zákoník.

 

Odpovídání na další dotazy či poptávky zaslané prostřednictvím e-mailových adres zveřejněných na webových stránkách www.advokatpraha.cz, které se buď týkají hledání práce subjektem údajů, nebo se netýkají zájmu subjektu údajů o hledání práce, vedení databáze těchto dotazů či poptávek a kontaktování subjektu údajů.

 

Souhlas udělený subjektem údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

 

Zákon o advokacii, občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, zákoník práce.

 

Vedení evidence došlé a odeslané pošty, vedení rejstříků a seznamů, statistické výkazy, archivace ve veřejném zájmu a historický a vědecký výzkum.

 

Čl. 89 GDPR.

 

Zákon o archivnictví a spisové službě.

 

 

5.              Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

Osobní údaje mých klientů a dalších osob jsou přístupné pouze v nezbytném rozsahu a vždy dbám na to, aby příjemce údajů zachovával jejich důvěrnost. Mezi subjekty, které mohou tyto osobní údaje získat, patří moji zaměstnanci, osoby pověřené výkonem některých právních služeb, zastupující advokáti nebo advokátní koncipienti, moji účetní a odborní poradci (např. auditoři), Česká advokátní komora (v případě kárného řízení) nebo poskytovatelé softwaru či společnosti poskytující podporu mé advokátní kanceláři, včetně zaměstnanců nebo spolupracujících osob těchto společností.  

I když je z důvodu povinnosti mlčenlivosti omezena moje povinnost sdělovat Vaše osobní údaje orgánům veřejné moci, přesto jsem povinna učinit vše pro to, abych zabránila páchání trestné činnosti a oznámila veškeré informace týkající se praní špinavých peněz a financování terorismu.

 

6.              Do kterých zemí jsou Vaše údaje předávány?

Nemám v úmyslu předávat vaše osobní údaje do třetích zemí mimo Evropské hospodářské společenství (EU, Island, Norsko a Lichtenštejnsko). Používám bezpečné cloudové služby důvěryhodného poskytovatele se servery umístěnými v EU.

 

7.              Jak dlouho uchovávám Vaše osobní údaje?

Osobní údaje uchovávám pouze po dobu nezbytnou k jejich zpracování. Při ukládání osobních údajů se řídím rozhodnutím České advokátní komory č. j. 9/1999, které stanoví, že advokát je povinen uchovávat dokumentaci a spisy klientů po dobu pěti (5) let od ukončení poskytování právních služeb, není-li stanoveno jinak. Pokud jde o smlouvy o správě majetku, kopie klientem předložených dokladů, plnou moc udělenou klientem, případně další dokumenty vzniklé v souvislosti se správou majetku podle zákona o advokacii, uchovává advokát po dobu deseti (10) let od ukončení správy.

 

8.              Jak získám Vaše osobní údaje?

Pokud jste mým klientem, s největší pravděpodobností jsem získala Vaše osobní údaje přímo od Vás. V takovém případě jste údaje poskytl(a) dobrovolně. V závislosti na konkrétním případu může neposkytnutí osobních údajů klientem ovlivnit mou schopnost řádně poskytovat právní rady, nebo v některých případech dokonce budu nucena odmítnout právní rady poskytnout. Osobní údaje klientů mohu také získat z veřejných zdrojů, od orgánů veřejné moci nebo od třetích stran.

Pokud nejste mým klientem, získávám Vaše osobní údaje obvykle od svých klientů nebo z jiných veřejných zdrojů a jinými zákonnými způsoby, například na základě poskytnutí informace ze strany orgánu veřejné moci, z výpisů získaných z veřejných rejstříků, získáním důkazů ve prospěch mého klienta apod. V takovém případě mohu Vaše osobní údaje získat, aniž bych byla povinna Vás o tom informovat. Vaše osobní údaje mohu také získat proti Vaší vůli, a to na základě mého zákonného oprávnění a povinnosti vykonávat advokacii v souladu se zákonem o advokacii.

 

9.              Jaká máte jako subjekt údajů práva?

Pokud zpracovávám některé Vaše osobní údaje na základě Vašeho výslovného souhlasu, máte právo jej kdykoli odvolat. Bez ohledu na to, máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v oprávněném nebo veřejném zájmu nebo pro účely přímého marketingu, včetně profilování.

Jako klient máte právo získat přístup ke svým osobním údajům a požadovat jejich opravu. Pokud zpracovávám Vaše osobní údaje při poskytování právních služeb, nejste jako klient Vy ani žádná jiná fyzická osoba (např. protistrana) oprávněni vznést námitku proti zpracování údajů podle čl. 22 GDPR. Pokud se osobní údaje týkají mého klienta (ať už právnické nebo fyzické osoby), nemají třetí osoby právo na přístup k údajům ani právo na přenositelnost, a to z důvodu mé zákonné povinnosti zachovávat mlčenlivost těchto údajů a s odkazem na čl. 15 odst. 4 GDPR, čl. 20 odst. 4 GDPR a § 21 odst. 1 zákona o advokacii: "Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb." Podle § 58 zákona o zpracování osobních údajů může Úřad pro ochranu osobních údajů přistupovat k údajům chráněným povinností mlčenlivosti podle zákona o advokacii pouze za přítomnosti a se souhlasem zástupce České advokátní komory. Rovněž máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u České advokátní komory.

 

10.           Zásady používání souborů cookies

Pro zlepšení služeb a funkčnosti svých webových stránek používám soubory cookies. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do Vašeho počítače a obsahují informace o tom, jaké části mých webových stránek používáte; tyto informace se pak použijí při dalším prohlížení. Soubory cookies lze rozlišit podle několika kritérií a v následujících odstavcích bude vysvětleno, jaké typy souborů cookies používám a jaký je jejich účel.

Pro funkčnost mých webových stránek používám technické soubory cookies, které umožňují realizaci základních funkcí webových stránek. Tyto soubory cookies lze vypnout změnou nastavení prohlížeče, ale to může ovlivnit provozní funkce webových stránek. Ráda bych také používala dobrovolné soubory cookies (netechnické soubory cookies), které mi pomáhají zlepšit fungování mých webových stránek. Pro jejich povolení je nutné kliknout na tlačítko souhlasu. Používané soubory cookies:

TECHNICKÉ COOKIES

Základní soubory cookies: základní soubory cookies umožňující realizaci základních funkcí webových stránek, jako je jejich zabezpečení, správa sítě a přístupnost.

Funkční soubory cookies: tyto soubory cookies mohou zvýšit rychlost, s jakou mohu zpracovat Váš požadavek, tím, že mi umožní uložit preference Vámi vybrané stránky.

 

DOBROVOLNÉ COOKIES

Analytické soubory cookies: tyto soubory cookies mi umožňují zlepšit funkčnost stránek prostřednictvím služby Google Analytics sledováním Vašeho používání mých webových stránek.

Soubory cookies pro sociální sítě: soubory cookies pro sociální sítě nabízejí možnost připojení k Vašim sociálním sítím a sdílení obsahu z mých webových stránek prostřednictvím sociálních sítí (Facebook, X, Pinterest, LinkedIn).

Reklamní soubory cookies: reklamní soubory cookies shromažďují informace, které pomáhají lépe přizpůsobit reklamu Vašim zájmům, a to jak v rámci mých webových stránek, tak mimo ně.

Moje webové stránky používají jak mé soubory cookies, tak soubory cookies třetích stran. Moje webové stránky používají také služby třetích stran, například nástroje pro sledování návštěvnosti stránek, jako je Google Analytics, nebo tlačítka pro "sdílení" nebo "lajkování" obsahu na sociálních sítích, jako je LinkedIn, Facebook nebo X. Aby bylo možné tyto služby používat, načítají mé webové stránky kód třetích stran, což může vyžadovat, abyste tyto soubory cookies třetích stran přijal(a), aby byla zajištěna plná funkčnost. Za tyto soubory cookies jsou plně odpovědné třetí strany; pokud máte zájem dozvědět se o souborech cookies třetích stran více, přečtěte si jejich příslušné zásady ochrany osobních údajů nebo podmínky užívání / poskytování služeb.

Používám trvalé cookies i soubory cookies na jedno použití; soubory cookies na jedno použití se vymažou, jakmile ukončíte relaci prohlížeče. Trvalé soubory cookies naopak zůstávají v zařízení, dokud nevyprší jejich platnost (v závislosti na nastavení to může být několik týdnů nebo měsíců) nebo dokud je ručně nevymažete.

Ukládání souborů cookies do Vašeho zařízení můžete zabránit nastavením webového prohlížeče, což však může znamenat omezení funkčnosti webových stránek nebo služeb třetích stran. Pokyny ke změně nastavení souborů cookies najdete v nápovědě svého webového prohlížeče. Pokud k prohlížení internetu používáte více zařízení (počítač, chytrý telefon, tablet), doporučuji nastavit prohlížeč tak, aby odrážel Vaše preference týkající se souborů cookies na každém zařízení zvlášť.

 

11.           Změny podmínek ochrany osobních údajů

 

Ochrana Vašich osobních údajů je trvalým úsilím. Informace, které jsem ze zákona povinen vám poskytnout, spočívají v tom, že rozsah zpracování údajů může podléhat změnám nebo může být zastaralý. Vyhrazuji si proto právo na doplnění nebo změnu podmínek v nezbytném rozsahu a mohu tak učinit kdykoli. V případě, že dojde k podstatné změně podmínek, budu vás o tom informovat - buď zveřejněním oznámení na mých webových stránkách, nebo zasláním e-mailu.

Praha

  • Po - Pá
  • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
  • +420 296 226 811
  • vlachova@advokatpraha.cz
  • Česká republika

Bratislava

  • Po - Pá
  • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
  • +421 2 3333 8888
  • office@stentors.eu
  • Slovenská republika

Zásady ochrany osobních údajů

Ve smyslu ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění informujeme, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých na základě poskytnutých služeb je Česká advokátní komora. Více informací naleznete zde.

Vlachová 2020 © All Rights Reserved