Myšák Gallery Vodičkova 710/31 Praha

Články

Ako správne dojednať konkurenčnú doložku v obchodnej zmluve?

Written by Lenka Katríková

Čoraz aktuálnejšou témou, s ktorou sa v praxi stretávame, je dojednávanie konkurenčných doložiek v rôznych typoch zmlúv. Právna úprava konkurenčných doložiek v pracovných zmluvách je podstatne široká. Na druhej strane, v rámci obchodných zmlúv zákonné ustanovenia týkajúce sa konkurenčnej doložky v zásade absentujú.

Čo je konkurenčná doložka?

Konkurenčná doložka je, zjednodušene povedané, zmluvné dojednanie, ktorým sa jedna zmluvná strana zaväzuje, že po určitú dobu nebude vykonávať činnosť, ktorá by mala konkurenčný charakter k činnosti druhej zmluvnej strany.

Konkurenčná doložka je v slovenskom obchodnom zákonníku upravená iba pri jedinom type zmluvy, a to pri zmluve o obchodnom zastúpení. V ustanovení § 672a obchodného zákonníka, ktoré sa týka tejto doložky, sa uvádza: „V zmluve možno písomne dohodnúť, že obchodný zástupca nesmie najdlhšie dva roky po skončení zmluvy na určenom území alebo voči určenému okruhu zákazníkov na tomto území vykonávať na vlastný alebo cudzí účet činnosť, ktorá bola predmetom obchodného zastúpenia, alebo inú činnosť, ktorá by mala súťažnú povahu voči podnikaniu zastúpeného.“

Vyššie citované ustanovenie je jedinou legálnou definíciou konkurenčnej doložky v obchodnom práve, pričom pre jej aplikáciu sa vyžaduje predchádzajúca písomná dohoda zmluvných strán.

V ktorých zmluvách je možné konkurenčnú doložku dojednať?

Je zrejmé, že v praxi dochádza k dojednaniu konkurenčnej doložky aj pri iných typoch zmlúv, a to napríklad v zmluvách o dielo, zmluvách o poskytovaní služieb, dohodách o spolupráci a pod. Nakoľko ten, kto navrhuje začleniť konkurenčnú doložku do zmluvy, má zväčša záujem čo najviac obmedziť druhú zmluvnú stranu v konkurenčnej činnosti, bežne sa dojednávajú obmedzenia, ktoré sú veľmi široké, častokrát bez územnej alebo časovej špecifikácie. Vzhľadom na uvedené začali byť predmetom súdnych konaní otázky týkajúce sa toho, či a za akých podmienok je možné v obchodných zmluvách platne dojednať takýto zákaz konkurenčnej činnosti.

Ako príklad je možné uviesť rozhodnutie Najvyššieho súdu SR[1], na ktoré veľmi často odkazujú aj súdy nižšieho stupňa pri svojej rozhodovacej činnosti. V danom rozhodnutí Najvyšší súd SR potvrdil, že je správny záver súdu, ktorý uvádza, že hoci sa v slovenskom obchodnom zákonníku nenachádza právna úprava konkurenčnej doložky pri iných typoch zmlúv, než je zmluva o obchodnom zastúpení, neznamená to, že by nebolo možné ju v týchto zmluvách platne dojednať. Súd tak potvrdil zmluvnú voľnosť podnikateľov ohľadom tohto právneho inštitútu.

Možno zakázať podnikateľovi konkurenčnú činnosť neobmedzene?

Súd zároveň v predmetnom rozhodnutí konštatoval, že zákaz konkurenčnej činnosti nemôže byť neobmedzený. Ak teda dôjde k dojednaniu konkurenčnej doložky v akejkoľvek obchodnej zmluve, má sa jej rozsah podľa súdu spravovať vždy podmienkami uvedenými vo vyššie citovanom ustanovení § 672a obchodného zákonníka. Je tomu tak preto, že konkurenčná doložka zasahuje do základných slobôd, predovšetkým práva na slobodné podnikanie, preto je nevyhnutné ju regulovať.

S vyššie uvedeným záverom sa nestotožňuje časť odbornej verejnosti, podľa ktorej sa automatickou aplikáciou § 672a obchodného zákonníka aj na iné typy obchodných zmlúv, než je zmluva o obchodnom zastúpení, nesprávne obmedzuje zmluvná voľnosť v obchodných vzťahoch. Ako argument sa zároveň uvádza fakt, že ak by mal zákonodarca za to, že je potrebné konkurenčnú doložku takýmto spôsobom regulovať aj v iných zmluvných vzťahoch, tak by tak jednoznačne učinil.

V tejto súvislosti je potrebné dať do pozornosti, že obdobná právna úprava, aká je v súčasnosti na Slovensku, bola do roku 2012 aj v Českej republike, pričom český zákonodarca však už v novom znení českého občianskeho zákonníka výslovne v § 2975 stanovuje limity konkurenčnej doložky, ktorú je možné dojednať v akejkoľvek zmluve[2]. Týmito limitmi sú podmienky, že konkurenčná doložka musí vždy obsahovať územný rozsah, okruh činnosti alebo okruh osôb, ktorých sa konkurenčný zákaz týka, pričom konkurenčná doložka môže byť dojednaná maximálne na 5 rokov.

Vzhľadom na vyššie uvedené je možné dospieť k záveru, že regulácia konkurenčnej doložky tak, ako ju zvolil český zákonodarca, je primeraná a jednoznačne odstraňuje akúkoľvek právnu neistotu ohľadom toho, v rámci akých hraníc je alebo nie je možné konkurenčnú činnosť podnikateľa obmedziť aj v iných typoch zmlúv, než je zmluva o obchodnom zastúpení.

Dokiaľ však nebudú na Slovensku podmienky konkurenčnej doložky pre iné typy zmlúv, než je zmluva o obchodnom zastúpení, výslovne stanovené v zákone, je možné predpokladať, že súdy budú aj naďalej pre iné zmluvné vzťahy analogicky aplikovať limity stanovené v § 672a obchodného zákonníka.

Ako by teda mala konkurenčná doložka po správnosti vyzerať v obchodnej zmluve?

Konkurenčná doložka v obchodnej zmluve by mala spĺňať najmä nasledovné náležitosti:

 • písomná forma jej dojednania;
 • špecifikácia konkurenčnej činnosti, ktorá sa zakazuje;
 • určenie územného rozsahu aplikácie zákazu konkurenčnej činnosti;
 • stanovenie okruhu osôb, ktorých sa konkurenčný zákaz týka;
 • určenie doby trvania zákazu konkurenčnej činnosti, pričom táto doba by nemala presiahnuť 2 roky po ukončení zmluvy;
 • kompenzácia zákazu vykonávania konkurenčnej činnosti určitým protiplnením.[3]

Čo sa týka následkov nedodržania vyššie uvedeným limitov obmedzenia konkurenčnej činnosti, tak súdy rovnako analogicky v takomto prípade aplikujú ustanovenie § 672a ods. 2 obchodného zákonníka a konkurenčné doložky buď obmedzia na legálne stanovený rozsah alebo konkurenčnú doložku ako celok vyhlásia za neplatnú.[1] Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR zo dňa 30.09.2016, sp. zn. 4 Obdo 17/2016.

[2] Pre zmluvu o obchodnom zastúpení platí špeciálna úprava v § 2518 českého občianskeho zákonníka.

[3] Uvedené vyplýva z § 669 ods. 1 písm. b) obchodného zákonníka.

STRONG PARTNERSHIP ▪ YOUR IDEAS

Praha

 • Po - Pá
 • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
 • +420 296 226 811
 • vlachova@advokatpraha.cz
 • Česká republika

Bratislava

 • Po - Pá
 • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
 • +421 2 3333 8888
 • office@stentors.eu
 • Slovenská republika

Zásady ochrany osobních údajů

Ve smyslu ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění informujeme, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých na základě poskytnutých služeb je Česká advokátní komora. Více informací naleznete zde.

Vlachová 2020 © All Rights Reserved