Myšák Gallery Vodičkova 710/31 Praha

Články

Koronavírus (COVID 19) – praktické otázky z pracovného práva

Written by Marek Bugan

V súvislosti s našim predchádzajúcim článkom o možných dopadoch koronavírusu na pracovnoprávne vzťahy v Slovenskej republike sme od našich klientov dostali niekoľko praktických otázok. Nakoľko sme presvedčení, že šírenie osvety o tejto téme je veľmi dôležité, rozhodli sme sa s Vami nižšie podeliť o tie najrelevantnejšie z nich.

Otázka: V prípade ak bude výrobná hala zatvorená na základe rozhodnutia zamestnávateľa,  rozumieme, že zamestnávateľ bude povinný zamestnancom zaplatiť ich mzdu (vo výške, ktorá bude záležať od obsahu kolektívnej zmluvy, ak bola uzatvorená). Bude sa vyššie uvedený postup aplikovať aj na situáciu, keď k takémuto uzatvoreniu a karanténe dôjde z dôvodu rozhodnutia štátneho orgánu?

Odpoveď: Áno, vyššie uvedený postup sa aplikuje rovnako aj na túto situáciu a zamestnávateľ bude povinný zaplatiť zamestnancom mzdy a súvisiace náklady.

Otázka: Môže zamestnávateľ zamestnancom odporučiť vykonanie práce z domu (tzv. Home-office)?

Odpoveď: Áno, zamestnávateľ môže zamestnancom odporučiť výkon práce z domu, avšak takúto prácu im nemôže nariadiť.

V zmysle zákonníka práce je prácu z domu možné vykonať iba v prípade, že o takejto práci existuje (i) dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom alebo v prípade, že (ii) zamestnávateľ schválil žiadosť zamestnanca na výkon takejto práce.

Situácia, ktorej v súčasnosti čelíme nie je Zákonníkom práce predpokladaná (vo vzťahu k home-office) a v Slovenskej republike sme sa s ňou v takomto rozsahu ešte nestretli. Aj z uvedeného dôvodu je nedostatok historických či praktických skúseností pochopiteľný. V prípade, že karanténa bude nariadená štátnym orgánom, tento môže zamestnávateľom odporučiť aj opatrenia, ktoré môžu zaujať vo vzťahu k zamestnancom, prípadne k výkonu práce. Pripomíname, že takéto opatrenia je potrebné považovať za mimoriadne opatrenia, ktoré vo všeobecnosti nepatria do rozsahu pôsobnosti „štandardných“ zákonov.

Napríklad už dnes existujú niektoré karanténne opatrenia Regionálnych úradov verejného zdravotníctva, z ktorých sa môžeme predbežne učiť. Napríklad v prípade uzatvorenia školy Cambridge Internation School, bolo jedným z opatrení aj zdržanie sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie.

V prípade, že chcete prijať preventívne opatrenia vo vzťahu k home-office, tak sa už teraz môžete pokúsiť so zamestnancami dohodnúť na takomto výkone práce.

Otázka: Čo sa stane prípade, že kancelária bude zatvorená na základe rozhodnutia o karanténe, ktoré vydá štátny orgán? Bude môcť zamestnávateľ od zamestnancov očakávať prácu z domu, ak budú zdraví?

Odpoveď: Na tento prípad sa vzťahuje rovnaká odpoveď ako pri otázke vyššie; zamestnávateľ nemôže jednostranne rozhodnúť o takomto výkone práce proti vôli jeho zamestnanca. Karanténa je vo všeobecnosti zákon chápaná na rovnej úrovni ako klasická „PN“.

Otázka: Môžem rozhodnúť o tom, aby sa návštevníci a zamestnanci pred vstupom do areálu závodu podrobili meraniu teploty?

Odpoveď: V tomto prípade musíme odpoveď rozdeliť na postup pri návštevníkoch a zamestnancoch.

Návštevníci. Návštevníkom teplotu merať môžete. Areál závodu je Vašim majetkom a Vy môžete rozhodnúť, či návštevníkovi vstup umožníte alebo nie. Ak návštevník s meraním teploty súhlasiť nebude, vpustiť ho nemusíte. Samozrejme platí, že návštevník môže meranie teploty odmietnuť, a ak bude súhlasiť, tak takýto úkon odporúčame vykonať kvalifikovaným pracovníkom (napr. zdravotnej služby). Vykonanie takýchto meraní v prípade väčšieho rozsahu nemusí byť prakticky možné. Ak chcete aby bolo toto opatrenia skutočne funkčné a relevantné, tak Vám zároveň odporúčame používať certifikované teplomery, ktoré sú schopné poskytnúť relevantné výsledky v požadovanom čase.

Zamestnanci. Takýto krok by bolo možné považovať za preventívne opatrenie. Meranie teploty by sa však nemalo robiť  bezdôvodne a vo vzťahu k zamestnancom je potrebné zvážiť jeho primeranosť. Lekárske vyšetrenie je totiž výrazným zásahom do práv zamestnanca a zamestnávateľ by ho mal vykonávať/zabezpečiť/požadovať najmä za účelom posudzovania spôsobilosti na výkon práce.

Opatrenie odporúčame vykonať až v prípade podozrenia z nákazy alebo dôvodnej obavy, a to najskôr individuálne vo vzťahu ku konkrétnemu zamestnancovi (napr. ak sa zamestnanec vrátil z rizikovej oblasti (napr. Tenerife – Taliansko) alebo ak je jeho rodinný príslušník zamestnanca podozrivý z nákazy); prípadne ho vykonať plošne zo závažných dôvodov (napr. jeden zo zamestnancov bol podozrivý z nákazy alebo nakazený). V histórii Slovenskej republiky sme sa s podobnou situáciou v tomto rozsahu ešte nestretli a preto predpokladáme, že aj úrady budú posudzovať kroky zamestnávateľov individuálne a zohľadnia pritom osobitné okolnosti hrozieb koronavírusu.

Zamestnancom odmeranie teploty môžete samozrejme odporučiť a motivovať ich k dobrovoľnému podstúpeniu vyšetrenia.

V prípade, že budete mať v súvislosti s dopadmi koronavírusu na zamestnávanie Vašich zamestnancov ďalšie otázky, tak neváhajte nás kontaktovať.

STRONG PARTNERSHIP ▪ YOUR IDEAS

Praha

  • Po - Pá
  • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
  • +420 296 226 811
  • vlachova@advokatpraha.cz
  • Česká republika

Bratislava

  • Po - Pá
  • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
  • +421 2 3333 8888
  • office@stentors.eu
  • Slovenská republika

Zásady ochrany osobních údajů

Ve smyslu ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění informujeme, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých na základě poskytnutých služeb je Česká advokátní komora. Více informací naleznete zde.

Vlachová 2020 © All Rights Reserved