Myšák Gallery Vodičkova 710/31 Praha

Články

Nové opatrenia na pomoc podnikateľskému prostrediu - dočasná ochrana životaschopných podnikov

Written by Andrea Obuchová

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo návrh zákona, ktorým sa navrhuje zaviesť právnu úpravu inštitútu dočasnej ochrany životaschopných podnikov. Zámerom Ministerstva spravodlivosti je pomôcť podnikateľom, ktorí sa v dôsledku koronakrízy dostali do problémov, aj následne, po 1. januári 2021.

Navrhovaná úprava vychádza z právnej úpravy prijatej zákonom č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Uvedená právna úprava má však dočasný charakter. Poskytovanie tejto dočasnej ochrany je v súčasnosti nastavené do 1. októbra 2020 s tým, že vláda ho môže nariadením predĺžiť, najviac však do 31. decembra 2020. Cieľom a účelom predmetného návrhu je tak poskytnúť možnosť požiadať o poskytnutie dočasnej ochrany za dodržania v návrhu zákona bližšie špecifikovaných podmienok aj po tom, ako možnosť požiadať o poskytnutie dočasnej ochrany podľa vyššie uvedeného zákona č. 62/2020 Z. z. zanikne.

Tento právny inštitút je určený pre životaschopné podniky, ktoré sa dostali do finančných ťažkostí, v dôsledku ktorých je ohrozená ich súčasná ako aj budúca možnosť prevádzkovania podniku a ktoré je možné preklenúť obmedzením pôsobnosti povinností súvisiacich s insolvenciou, ak je možné dôvodne predpokladať, že sa poskytnutím takejto dočasnej ochrany umožní podnikateľovi pokračovať v podnikaní a zabrániť tak strate pracovných miest, know-how a súčasne takáto ochrana prispeje k vyššej miere uspokojenia pohľadávok veriteľov.

O poskytnutie takejto dočasnej ochrany bude oprávnený žiadať podnikateľ prevádzkujúci podnik so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky a spĺňajúci bližšie špecifikované podmienky pre udelenie dočasnej ochrany. Podľa návrhu zákona sa dočasná ochrana poskytne na obdobie dvoch mesiacov, pričom podnikateľovi pod dočasnou ochranou sa umožňuje podať žiadosť o predĺženie dočasnej ochrany na ďalšie štyri mesiace. V súvislosti so zavedením tohto inštitútu sa vytvárajú rovnako elektronické formuláre, ktoré svojou štruktúrou vychádzajú z už existujúcich formulárov pre dočasnú ochranu podľa predmetného zákona č. 62/2020 Z. z.

Okrem zavedenia inštitútu dočasnej ochrany sa návrhom zákona navrhuje aj zmena právnej úpravy malého konkurzu v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá má za cieľ zefektívniť právnu úpravu tzv. „malého konkurzu“ a umožniť realizáciu rýchleho a efektívneho likvidačného konania. Predkladaný návrh zjednodušuje pravidlá pre vedenie konkurzu a pri splnení podmienok súd vyhlási malý konkurz na majetok dlžníka do 15 dní od doručenia návrhu.

Cieľom návrhu zákona je najmä zjednodušenie, zefektívnenie a zrýchlenie procesov týkajúcich sa úpadku malých podnikateľov a procesov zabezpečujúcich pomoc pri ich reštrukturalizácii v súvislosti s očakávanými následkami šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v podnikateľskom prostredí, aby mohli odísť z trhu pomerne rýchlo a bez zbytočných prieťahov.

Účinnosť predkladaného návrhu zákona sa navrhuje od 1. januára 2021.

STRONG PARTNERSHIP ▪ YOUR IDEAS

Praha

  • Po - Pá
  • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
  • +420 296 226 811
  • vlachova@advokatpraha.cz
  • Česká republika

Bratislava

  • Po - Pá
  • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
  • +421 2 3333 8888
  • office@stentors.eu
  • Slovenská republika

Zásady ochrany osobních údajů

Ve smyslu ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění informujeme, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých na základě poskytnutých služeb je Česká advokátní komora. Více informací naleznete zde.

Vlachová 2020 © All Rights Reserved